Sürekli Form

Anlaşmalı Matbaa

Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Matbaa Bilgileri İletişim
Sürekli Form Fiyatları
Sürekli Form Nedir
Sürekli Form Fatura
Sürekli Form İrsaliye
Sürekli Form Sevk İrsaliyesi
Sürekli Form İrsaliyeli Fatura
Fatura
İrsaliye
Sevk İrsaliyesi
Serbest Meslek Makbuzu
Adisyon
Gider Pusulası
Taşıma irsaliyesi
Yolcu Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Reçete
Özel Fatura
Tahsilat Makbuzu
Antetli Kağıt
Bloknot
Diplomat Zarf
Torba Zarf
Kartvizit
Broşür
Katalog
El İlanı
Kutu
Cepli Dosya
Promosyon
Anlaşmalı Matbaa
Sürekli form matbaa
Ambar Tesellüm Fişi
Para Makbuzu
Dernek Alındı Makbuzu
Resmi Evrak Basımında Gerekli Belgeler
Anlaşmalı matbaa - Hürok Form

Anlaşmalı matbaa, sürekli form ya da ofset baskı konusunda resmi evrakların basımı için maliye ile anlaşma yapmış matbaadır.

Hürok Sürekli Form Maliye ile anlaşmalı matbaa olup fatura irsaliye, serbest meslek makbuzu, adisyon, taşıma irsaliyesi, gibi resmi evrakların basımına yetkilidir.

Hürok Sürekli Form Anlaşmalı Matbaa olarak, öncelikle fatura, irsaliye, irsaliyeli fatura, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, adisyon, tahsilat makbuzu, günlük müşteri listesi, yolcu listesi, para makbuzu, gider pusulası vb. evraklarınızı 2 renk sürekli form makinemiz ile en kaliteli şekilde baskısını yapıp en kısa zamanda teslim ediyoruz.


Anlaşmalı matbaalar için sipariş vermek yada sürekli form konusunda bilgi almak için lütfen arayınız


Hürok Sürekli Form Anlaşmalı Matbaa,

Sürekli Form
Anlaşmalı matbaa dilekçesi, Anlaşmalı matbaa sözleşmesi

Anlaşmalı matbaalar dikkat edilmesi gereken hususlar


1-İlk kez anlaşma yapacak matbaa işletmecileri ile daha önce anlaşma yapmış olmakla birlikte anlaşmalı matbaacılık faaliyetine bir yıldan fazla süre ile ara vermiş olan matbaa işletmecilerinden yeniden anlaşma yapmak isteyenler (EK-1) kodlu dilekçeyi (İlk Defa Anlaşma Yapacak Mükellefler İçin Dilekçe), öteden beri anlaşmalı olup anlaşmasını yenilemek isteyen matbaa işletmecileri ise mevcut anlaşmalarının bitim tarihinden en az 15 (on beş) gün önce (EK-2) kodlu dilekçeyi (öteden Beri Anlaşmalı Olup, Anlaşmasını Yenilemek İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe) doldurarak, dilekçe ekinde istenilen belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğüne (Usul Müdürlüğü) müracaat edeceklerdir. Dilekçeler, mükellefiyet türüne (Gerçek kişi / Tüzel kişi "şirket") göre ve gerçeğe uygun olarak doldurulacak, istenilen belgeler eksiksiz bir şekilde dilekçeye eklenerek, gerçek kişilerde işletme sahibi, tüzel kişilerde ise şirketi temsilen yetkililerce imzalanacaktır.

2- 2010 yılında yapılacak anlaşmalar için yatırılması gereken asgari teminat tutarı 2.888,00.-TL, azami teminat tutarı ise 86.286,00.-TL' dir. 2009 yılında ilk kez anlaşma yapacak matbaa işletmecileri ile daha önce anlaşma yapmış olmakla birlikte anlaşmalı matbaacılık faaliyetine bir yıldan fazla süre ile ara vermiş olan matbaa işletmecilerinden yeniden anlaşma yapmak isteyenler asgari teminat (2.888,00.-TL) yatıracaklardır.

öteden beri anlaşmalı olup anlaşmasını yenilemek isteyen matbaa işletmecileri ise matbaacılık faaliyetlerine ilişkin bir önceki yıl iş hasılatının %2'si olarak hesaplanan tutarla asgari ve azami teminat tutarlarını kıyaslayacaklardır.

Buna göre, öteden beri anlaşmalı olup anlaşmasını yenilemek isteyen matbaa işletmecilerinin 2009 yılında yapacakları anlaşma için yatıracakları teminat tutarı, matbaacılık faaliyetine ilişkin 2008 yılı cirosunun, (İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde "Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat", Bilanço Esasına göre defter tutanlarda ise; Gelir Tablosunda yer alan "Brüt Satışlar" tutarının) %2' si olarak hesaplanacak tutardır. Ancak, bu tutarın yukarıda yazılı asgari teminat tutarından az olması halinde 2.888,00.-TL, azami teminat tutarından fazla olması halinde ise 86.286,00.-TL teminat yatırılacaktır.

Teminat olarak banka ve benzeri finans kurumlarından alınan teminat mektuplarının verilmesi halinde, söz konusu teminat mektuplarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kesin, süresiz ve banka limitlerini gösterecek şekilde (limit içi), düzenlenmesi gerekmektedir.

öte yandan, yatırılacak teminatın belirlenmesinde içerde bulunan (önceki anlaşma kapsamında Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılan) teminat unsurları ile miktarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

3- Anlaşma metni, matbaa işletmesi adına gerçek kişi mükelleflerde işletme sahibi veya bu hususta vekalet vereceği kişi, tüzel kişi mükelleflerde ise şirketi temsile yetkili bulunanlar (kanuni temsilci, şirket müdürü) veya bunların yetkili kıldığı kimseler tarafından imzalanacağından, anlaşma imzalamak üzere yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir şahsın müracaatının kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4- Anlaşma yapan matbaa işletmecileri, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, işyerlerinin mükellefler tarafından kolayca okunup görülebilecek dış cephesine; "Bu İşyeri Vergi Usul Kanunu Uyarınca çıkartılan Yönetmeliğe Göre Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımına Yetkilidir." ibaresini taşıyan bir levha asmak zorundadırlar. Matbaa işletmecisinin adı soyadı / unvanı ile anlaşmanın geçerlilik süresini (anlaşmanın başlangıç ve bitiş tarihleri) ihtiva eden bu levha Başkanlığımızca onaylanarak matbaa işletmecisine teslim edilecektir. Anlaşmanın feshi veya sona ermesi hallerinde bu levha Başkanlığımıza iade edilecektir.

5- Anlaşma yapan matbaa işletmecileri, basım ve dağıtımını yaptıkları her türlü belgeyi ayrı defterler veya bir defterde partiler halinde ayrı bölümlerde müteselsil sıra numaralarını belirterek basım işlemine geçmeden kaydetmek zorundadır. Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre tutulması zorunlu olan bu defterler kullanılmadan önce Başkanlığımıza onaylatılacaktır. Tutulacak defter, basım ve dağıtımı yapılacak belgelerin müteselsil sıra numaralarını, mükelleflerin adı soyadı / unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası ile belgelerin teslim tarihini ihtiva edecek şekilde tutulacaktır. Tutulacak defterin yıl içinde bitmesi halinde yeni defter Başkanlığımıza tasdik ettirilmeden baskı işlemi yapılmayacaktır.

öte yandan, 28/09/2007 tarihli ve 3620 sayılı yazımızla da bildirildiği üzere, basılan belgelere ait bilgi formlarının internet ortamında yapılan girişlerinin takvim yılı bazında verilen seri ve sıra numaraları doğrultusunda yapılması için "Anlaşmalı Matbaalar Belge Numaratör Defteri"nin de takvim yılı esasına göre kullanılması gerekmektedir.

Buna göre, söz konusu defterin, anlaşma süresi göz önünde bulundurulmaksızın her yıl kullanılacağı takvim yılından önce gelen son ay içinde (31 Aralık tarihine kadar) tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

6- Anlaşmanın imzalanmasını müteakip, anlaşma metninin bir örneği ile "Levha" ve "Anlaşmalı Matbaalar Belge Numaratör Defteri" anlaşma yapan matbaa işletmecisine teslim edilecektir.

Belgelerin basım ve dağıtımı işlemlerinde yönetmelik ve anlaşma hükümlerinin dışına çıkılmaması açısından anlaşma metninin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, levha ve defterin ise bu yazının 4 ve 5 inci maddelerinde açıklanan esaslara uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

7- Yeni anlaşma imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmakla birlikte daha önceki anlaşma kapsamında alınan ve daha önceki defterden numara verilmiş belgelere ilişkin siparişler önceki anlaşma hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacak, ancak bu siparişler anlaşmanın 5 inci maddesi hükmü gereği en geç 15 (onbeş) gün içinde basılıp teslim edilecektir.

8- Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelerin en alt kısmına dipnot şeklinde adını soyadını, varsa ticaret unvanını, adresini, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile Başkanlığımızla yaptıkları anlaşmanın tarihini yazacaklardır. Anlaşma yenileyen matbaa işletmecileri, söz konusu dipnot açıklamasında yeni anlaşmanın geçerlilik tarihinden itibaren basacağı belgelerde yeni anlaşma tarihini kullanacaktır.

9- Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki 4358 Sayılı Kanun uyarınca yayımlanan 3 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiş olup, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler 01 / 01 / 2007 tarihinden itibaren vergi kimlik numarası olarak 11 (onbir) haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını kullanacaklardır.

-Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilmediğinden, bunlar vergi dairelerince kendilerine verilen (10) on haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaralarını kullanmaya devam edeceklerdir.

-Tüzel kişiler, daha önceden olduğu gibi mevcut bulunan ya da vergi dairelerinden yeni alacakları (10) on haneli vergi kimlik numaralarını kullanacaklardır.

-öteden beri faaliyetine devam eden Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişi mükelleflerce halen kullanılmakta olan ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu belgeler tükeninceye kadar kullanılmaya devam edilecektir. 01/01/2007 tarihinden itibaren bastırılacak belgelerde ise yalnızca yeni vergi kimlik numarası (T.C.Kimlik Numarası) kullanılacaktır.

-Gerçek kişi matbaa işletmecileri, 01/01/2007 tarihinden itibaren basımını yapacağı tüm belgelerde, Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılan dipnot açıklamasında yeni vergi kimlik numarasını (T.C.Kimlik Numarası) kullanacaklardır .

10- Matbaacılarla imzalanan anlaşma metninin "Basım Şartı" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu sözleşmeye göre baskı işini yapacak olan anlaşmalı matbaa işletmecileri, belge bastırmak isteyen mükellefin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasının doğruluğundan sorumludur. Bu nedenle, mükellef veya temsilcisi kimliğini, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir belge ile işe yeni başlayanlar işe başlamayı gösterir yoklama fişinin bir örneğini, öteden beri mükellef olanlar ise en son dönem Katma Değer Vergisi Beyannamesine ait tahakkuk fişini ibraz etmek zorundadır." denilmektedir. Matbaa işletmecilerinin, baskı işlemine geçmeden önce yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra başvuru sahibinin mükellefiyet kaydının açılıp açılmadığı veya mükellefiyetinin devam edip etmediğini internet üzerinden kontrol etmeleri ve mükellefiyet kaydının bulunması halinde belge basımını gerçekleştirmeleri yararlarına olacaktır.

11- Basımı yapılan belgeler, mükelleflerin kendileri, kanuni temsilcileri veya resmi yetkilileri dışında kalan kimselere teslim edilmeyecektir.

12- Basımı yapılan belgelere ilişkin bilgi formları, Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükmü gereğince en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderilecektir.

13- Matbaa işletmecileri, ilk kez anlaşma yapmaya ilişkin (EK-1) ve anlaşma yenilemeye ilişkin (EK-2) kodlu dilekçelere ilaveten, anlaşma süresi bitmeden anlaşmalarını feshetmek istemeleri halinde (EK-3), anlaşma süresi bittiği halde anlaşmalarını yenilemek istememeleri halinde (EK-4), mükelleflerce anlaşmada belirtilen süre içerisinde teslim alınmayan belgelerin iptali için (EK-5) ve numaratör defteri tasdik ettirmek için (EK-6) kodlu dilekçeleri doldurarak, dilekçelerde belirtilen belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğüne (Usul Müdürlüğü) müracaat edeceklerdir.

14- Matbaa işletmecileri, kendilerini ilgilendiren her türlü mevzuat bilgisine Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan "Mevzuat" kısmından ulaşabilir.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:239 Okmeydanı - Şişli - İstanbul Tel: 0212 320 69 87 Faks: 0212 320 96 87 e-mail: hurok@hurokform.com
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan