Sürekli Form

Ambar Tesellüm Fişi

Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Matbaa Bilgileri İletişim
Sürekli Form Fiyatları
Sürekli Form Nedir
Sürekli Form Fatura
Sürekli Form İrsaliye
Sürekli Form Sevk İrsaliyesi
Sürekli Form İrsaliyeli Fatura
Fatura
İrsaliye
Sevk İrsaliyesi
Serbest Meslek Makbuzu
Adisyon
Gider Pusulası
Taşıma irsaliyesi
Yolcu Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Reçete
Özel Fatura
Tahsilat Makbuzu
Antetli Kağıt
Bloknot
Diplomat Zarf
Torba Zarf
Kartvizit
Broşür
Katalog
El İlanı
Kutu
Cepli Dosya
Promosyon
Anlaşmalı Matbaa
Sürekli form matbaa
Ambar Tesellüm Fişi
Para Makbuzu
Dernek Alındı Makbuzu
Resmi Evrak Basımında Gerekli Belgeler
Ambar Tesellüm Fişi basımı - Ambar Tesellüm Fişi örneği

Ambar Tesellüm Fişi nedir


Pratikde nakliyat ambarlarına nakledilmek üzere getirilen malların ambara giriş tarihi ile sevk tarihleri arasında farklılık bulunduğu, ayrıca birden fazla şahsa ait bulunan malların genellikle tek bir taşıtla taşındığı, bu nedenle malın ambara giriş tarihinde taşıma irsaliyesi düzenlenmesinin fiilen mümkün olmadığı görüldüğünden bu durumlarda nakliyat ambarlarının malın ambara girişi sırasında aşağıdaki belgeyi düzenlemeleri maliye bakanlığınca uygun görülmüştür.
Ambar Tesellüm Fişi
Ambar Tesellüm Fişi örneği

Nakliye ambarlarının düzenlemesi gereken belge
Ambar tesellüm fişi

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için aşağıdaki bilgileri içeren seri ve sıra numarallı üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlenmesi halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fişin taşıttıranda kalan nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.

Ambar tesellüm fişinde bulunması gerekli bilgiler:
Fişi düzenleyen taşıma ambarının adı, soyadı varsa ticaret ünvanı adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
Malı tevdi edenin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
Malın ambara giriş tarihi
Malın içeriği ve miktarı
Malın nereye ve kime gönderildiği
Alınan taşıma ücreti
Fişin düzenlenme tarihi
Malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin seri ve numarası

Buna göre, ambar tesellüm fişiyle ambara teslim edilen mallardan birden fazla kişiye ait
olanların tek bir taşıt veya birden fazla taşıtla taşınması suretiyle ambarlardan çıkışı sırasında malları taşınan şahısların ve alıcıların ad ve soyadları ayrı ayrı sütunlarda gösterilen ve taşıma irsaliyesinde bulunması zorunlu olan diğer bilgileri de ihtiva eden liste şeklinde düzenlenecek, bir taşıma irsaliyesi kullanılacaktır. Ayrıca liste şeklinde düzenlenecek taşıma irsaliyesine tesellüm fişlerinin bir örneği ile, malı taşınan tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin de eklenmesi zorunludur.

Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması halinde ise ambar tesellüm fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşınan veya malı taşıttıran tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.

Ambar tesellüm fişlerinde; yukarıda sayılan asgari bilgiler yanında ayrıca, tesellüm fişinin müteselsil seri ve sıra numarası, müşterinin, komisyoncunun veya aracının adı, soyadı, ticaret ünvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarasına ilişkin bilgiler de bulunacaktır.
Diğer taraftan, gerek ambar tesellüm fişleri ve gerekse toplu şekilde düzenlenen taşıma irsaliyesinin “Vergi usul kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında yönetmelik” ile Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde belirtilen esaslara uyulmak şartıyla anlaşmalı matbaalara bastırılarak veya noter tasdikli olarak kullanılması gerekmektedir.
01.01.1991 den itibaren uygulamada tesellüm fişlerinde bulunması zorunlu olan bilgiler yeniden belirlenmiştir.
Bu açıklamalara göre, sevk irsaliyesi ve ambar tesellüm fişi ayrı ayrı düzenlenmesi gereken belgeler olduğundan, nakliyat ambarları tarafından yapılan mal sevkıyatında her iki belgede de kanunen bulunması gereken bilgilerin tam olarak yer alması zorunludur.
Ancak, 01.01.1991 tarihinden itibaren, müşteriler tarafından ambara teslim edilmesi amacıyla malın sevki sırasında düzenlenen sevk irsaliyesinin ambar tesellüm fişine eklenmesi ve birlikte bulundurulması halinde, sevk irsaliyesindeki bazı bilgilerin, ambar tarafından teslim alınması sırasında düzenlenen ambar tesellüm fişinde tam olarak yer alması aranmayacaktır.
Buna göre, sevk irsaliyesi ile ambar tesellüm fişinin birlikte bulunması halinde, ambar tesellüm fişlerinde;

Fişi düzenleyen taşıma ambarı işletmecisinin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
Malı tevdi edenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı
Malın ambara giriş tarihi
Malın içeriği ve miktarı
Malın nereye ve kime gönderildiği (alıcının adı ve adresi)
Alınan taşıma ücreti
Fişinn düzenlenme tarihi
Malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin müteselsil seri ve sıra numarasının bulunması yeterli sayılacaktır.


Hürok Form Matbaa Maliye ile anlaşmalı olup ambar tesellüm fişi baskısı, fatura, sürekli form sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların basımına yetkilidir.

Ambar tesellüm fişi basımı, tasarımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Hürok Form, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:239 Okmeydanı - Şişli - İstanbul Tel: 0212 320 69 87 Faks: 0212 320 96 87 e-mail: hurok@hurokform.com
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan